Adviesraad

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en is het klankbord van de SSWW.

De adviesraad bestaat uit de vertegenwoordigers van verenigingen, scholen en welzijnsorganisaties en adviseert SSWW bij de organisatie, de inrichting en de exploitatie van de huidige accommodatie, het nieuw te bouwen complex en de programmering.

De adviesraad wordt gecoördineerd door:

  • Otto Smit
  • Monique de Vries-Bosmans
  • Gidus Hopmans
  • Hendrik Visser

Zij komen 1x per maand bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken en hebben een ‘gast aan tafel’. De volledige adviesraad vergadert ad-hoc op wisselende (sport)locaties.

De Adviesraad informeert de gebruikers met een nieuwsbrief met de laatste updates. Daarnaast inventariseert ze bij alle verenigingen in de Wieringermeer de sterke en de zwakke punten en draagt bij om knelpunten op te lossen. U bent vrij om de bijeenkomsten van de adviesraad bij te wonen.

Bij interesse kunt u een mail sturen aan; adviesraad@sportwelzijnwieringermeer.nl