Kinderopvang

Kappio is de samenwerkende partner in de sport- en scholencampus op het gebied van kinderopvang.

Verbinding van de peuterscholen, kinderopvang  en buitenschoolse opvang aan onderwijslocaties vinden wij heel belangrijk. Vanuit samenwerking met het onderwijs wordt een sterk inhoudelijk, compleet aanbod gecreëerd voor alle kinderen gedurende de dag op het gebied van spelend leren, onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding. We willen de brug bouwen tussen kinderopvang en onderwijs in het ontwikkelen van Integrale Kind Centra en een goede doorgaande lijn waarborgen.

Ieder kind heeft recht op onderwijs en talentontwikkeling. Maar gelijke rechten zijn niet hetzelfde als gelijke kansen. Er zijn kinderen die de start van hun leerweg op de basisschool met een achterstand beginnen. Wij volgen alle kinderen nauwlettend, zodat al op jonge leeftijd bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd. De ontwikkelingsgebieden zijn: motoriek, de spraak-taal, het speelgedrag, de zelfredzaamheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling  en het algehele welbevinden van het kind. Extra uitdaging wordt dan geboden bij meerkunners of extra ondersteuning bij kinderen met een achterstand. Veel van onze locaties werken met een erkend VVE-programma, zoals Puk & Ko en Startblokken. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het landelijke onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten, ook Hollands Kroon, betrekken de Jeugdgezondheidszorg  i.c. de consultatiebureaus, bij de VVE vanwege hun groot bereik in de voorschoolse fase, met name in de fase tussen 0 en 2 jaar.

 

Voordelen samenwerking kinderopvang en basisonderwijs:

  • Doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0-12 jaar.
  • Soepele overgangen en warme overdracht waar van toepassing.  
  • Gebruik maken van elkaars expertise.
  • Goed contact op de werkvloer zorgt voor een constante omgeving voor het kind
  • Regelmatig overleg op directie- en bestuursniveau.
  • Samen onder één dak met meerdere faciliteiten
  • Gezamenlijke relatie met ouders vanuit kinderopvang en onderwijs.


Locaties

Peuterschool Klein Duimpje
Samen spelen en ontwikkelen is niet alleen ván elkaar leren, maar ook mét elkaar leren. Bij peuterschool Klein Duimpje worden peuters spelenderwijs gemotiveerd om zich te ontwikkelen. En dat gebeurt in een vertrouwde speel- en leeromgeving. Klein Duimpje is te vinden in basisschool Het Baken en is voor álle peuters toegankelijk. Binnen deze locatie hebben wij een sfeervol ingerichte ruimte met verschillende speelhoeken en veel stimulerend en ontwikkelingsgericht materiaal. De peuters krijgen de kans om de horizon te verbreden en de wereld te verkennen en ontdekken. Onze professionele pedagogisch medewerkers hebben alle vakkennis in huis om peuters deze ontdekkingsreis te laten maken. Dit gebeurt door spel, voorlezen, maar ook door middel van de eigen fantasie, vrij spelend met uitdagend speelmateriaal. Er wordt ingespeeld op de brede ontwikkeling van het kind. Te denken valt aan motoriek, sociale-, communicatieve- en cognitieve vaardigheden. Binnen het kinderspel wordt onder andere taal, tellen, zingen en expressie gestimuleerd. 
Klein Duimpje werkt spelenderwijs met gerichte leermethodes, zodat peuters gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Hiervoor wordt het VVE programma Startblokken gebruikt, dit biedt diverse thema’s aan waarbij wordt ingespeeld op de leefwereld van de peuters en waar ze voorbereid worden op de basisschool. Er wordt nauw samengewerkt met de basisschool voor een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.

peuters 

Kinderdagverblijf Seppelin Don Bosco
Bij kinderdagverblijf Seppelin Don Bosco worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een verticale groep. Deze leeftijdsopbouw leert kinderen om elkaar te helpen en rekening  te houden met elkaar. Zoals uit de naam is af te leiden, is het kinderdagverblijf gevestigd in basisschool Don Bosco te Wieringerwerf. Het kinderdagverblijf biedt kinderopvang in een inspirerende, uitdagende, ontwikkelingsgerichte en liefdevolle omgeving. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een prettige sfeer en een veilige omgeving. Er is veel tijd voor plezier, voor ‘kind met de kinderen zijn’. Dat betekent niet alleen het aangeven van materiaal voor spellen en activiteiten, maar ook kinderen op ideeën brengen, hen zichzelf laten inspireren en op z’n tijd lekker gek doen met elkaar. Gedrevenheid, passie voor het vak, enthousiasme en belangstelling voor kinderen staan dan ook voorop! Rust en geborgenheid is erg belangrijk. De pedagogisch medewerkers bieden een vertrouwde omgeving waar voldoende uitdaging is. Kinderdagverblijf Seppelin Don Bosco staat voor betrouwbare, zorgzame opvang en persoonlijke aandacht voor het kind.

Buitenschoolse opvang Seppelin Don Bosco
Bij BSO Seppelin Don Bosco in Wieringerwerf is samen je eigen talent ontdekken, het motto. De groep is de thuisbasis, waar rust en een huiselijke sfeer te vinden is. Samen een boekje lezen, heerlijk spelen in de verschillende hoeken, een spelletje doen of een prachtig bouwwerk maken. Lekker knutselen of samen met vriendjes en vriendinnetjes zingen en verkleden. Ze zijn veel buiten te vinden; voor een potje voetballen, tikkertje doen of een speurtocht. Zowel voor als na schooltijd wordt opvang geboden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.  

Kinderdagverblijf De Zilvermeeuw
Kinderen van 0 tot 4 jaar worden bij kinderdagverblijf De Zilvermeeuw opgevangen in een verticale groep. Deze leeftijdsopbouw zorgt ervoor dat de groep lijkt op een gezin. De kleine kinderen leren van de grote kinderen en andersom. De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een zo gevarieerd mogelijk aanbod. De kinderen krijgen de ruimte en worden voldoende uitgedaagd. Er zijn vaste momenten gedurende de dag die structuur geven, zoals de kring in de ochtend waar bijvoorbeeld wordt gezongen of voorgelezen, gezamenlijk lunchen tussen de middag en ’s middags fruit eten. Kinderen die wakker zijn, worden gestimuleerd om hier aan mee te doen. Het open karakter van Jenaplan kindcentrum De Zilvermeeuw geeft de ruimte om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Op deze locatie is er veel aandacht voor de zorg voor dieren en planten.

Buitenschoolse opvang De Zilvermeeuw
Voor schooltijd kunnen kinderen rustig de dag beginnen; als het tijd is worden de kleinste kinderen naar de gebracht.  
Als de schooldag voorbij is willen kinderen vaak hun verhaal kwijt, lekker uitrazen met vriendjes en vriendinnetjes of juist even helemaal niets doen. De kinderen krijgen deze ruimte. Ze mogen zelf kiezen wat ze willen doen, in een huiselijke omgeving en met persoonlijke aandacht. Alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd door een gevarieerd aanbod van activiteiten.  Zo worden kinderen spelenderwijs wijzer. Indien gewenst helpen we de kinderen bij het maken van huiswerk. Tijdens vakanties worden extra activiteiten en uitstapjes georganiseerd.